Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Najava projektne aktivnosti – simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo

Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija
20. siječnja 2023.g. u 11,00 sati

Dana 20. siječnja 2023. održat će se simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo, izbornom kolegiju IX. semestra Integriranog studija prava. Na simuliranom suđenju će se sučeliti studenti – polaznici ovog kolegija u ulogama tužitelja i tuženika u sporu koji se temelji na pravnom problemu iz područja europskog prava.

Studenti su tijekom zimskog semestra ak. god. 2022./23. temeljem hipotetičkog predmeta i priloga pripremili i predali pisanu tužbu i odgovor na tužbu, a na usmenoj raspravi – ročištu simuliranog suđenja usmeno će argumentirati svoja stajališta i predstaviti dokaze zastupajući interese svojih hipotetičkih stranaka.

Ukupno će se održati tri ročišta simuliranog suđenja, a studenti su podijeljeni u četiri grupe. Na prvom ročištu sudjeluju dvije grupe studenata, a na drugom preostale dvije grupe. Pobjednici dvaju ročišta sučeljavaju se na finalnom ročištu. Ročišta će voditi sudac/sutkinja specijaliziran za ovu vrstu predmeta.

Simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo održat će se u prostoru Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, „produženoj“ ruci Pravnog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci, gdje će studenti i prostorno doživjeti istinski „doživljaj“ sudnice.