Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan IX. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje dr. sc. Snježane Bagić, sutkinje i zamjenice Predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske


Dana 27. listopada 2022. uz sudjelovanje dr. sc. Snježane Bagić, sutkinje i zamjenice Predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske održan je iznimno zanimljiv praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Tema praktikuma bila je ustavnosudska zaštita s naslova povrede prava na zaštitu osobnog i obiteljskog života, a naglasak je bio na institutu naknade štete zbog neodgovarajuće zaštite pružene od strane tijela Republike Hrvatske. Konkretno, podnositelj ustavne tužbe smatrao je da policijski djelatnici nisu iskoristili sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitili živote njegove kćeri i sina i kako bi se izbjegla tragedija.

Na primjeru aktualnog i zanimljivog predmeta studenti su imali priliku vidjeti kako izgleda ustavnosudski predmet, ustavna tužba, prvostupanjske i drugostupanjske presude (ponovljeni postupak) te odluke Vrhovnog suda odnosno Ustavnog suda Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe. Polazeći od odredbe članka 35. Ustava Republike Hrvatske koja glasi; „Svakomu se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti“ i zaštite koju pruža povrijeđenim ustavnim pravima, analizom konkretnog predmeta omogućeno je studentima prepoznati specifične ustavnopravne odnose, analizirati posebnosti promatranog instituta (kao i instituta građanskog materijalnog i građanskog procesnog prava, uopće, ne ispuštajući pri tome iz vida i kaznenopravnu dimenziju predmeta) te argumentirano iznositi pravna gledišta vezana uz konkretan institut (tzv. Osman test). Iznimna stručnost i izvrsna analiza predmeta koju nam je pružila sutkinja Bagić potakla je studente na aktivno i zainteresirano raspravljanje, a posebno zanimljivo bilo je vidjeti rezultate glasovanje o presuđenju i argumentaciju za stajalište zbog čega su mu se priklonili.

Uz navedeno, sutkinja Bagić objasnila je studentima i ulogu Ustavnog suda u zaštiti ustavnih prava odnosno ljudskih prava i temeljnih sloboda uopće. Sutkinja je u najvažnijim crtama upoznala studente s radom ovog važnog tijela i na konkretnom praktičnom predmetu približila im sve specifičnosti tog rada, a dio pitanja studenata odnosio se i na probleme s kojim se Ustavni sud susreće u svojoj svakodnevnoj praksi. Na ovaj su način studenti osnažili svoje praktične vještine te produbili teorijska znanja stečena tijekom fakultetskog obrazovanja.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.