Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan III. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje Dragana Katića, suca Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske i voditelja Službe evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse Vrhovnog suda


Dragan Katić, sudac Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske i voditelj Službe evidencije, praćenja i proučavanja sudske prakse Vrhovnog suda održao je dana 4. veljače 2021. treći po redu praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Praktikum se održao online, putem platforme MS Teams, a njemu su nazočili brojni studenti viših godina studija Pravnog fakulteta u Rijeci. Sudac Katić, u izvrsnoj interakciji sa studentima,  predstavio je izvanredno zanimljive sudske predmete na temu revizije kao izvanrednog pravnog lijeka s posebnim osvrtom na posljednje zakonske izmjene koje su u materiju revizije donijele značajne novine. Sudac je sa studentima analizirao specifičnosti ovog izvanrednog pravnog lijeka, poticao ih da na primjerima konkretnih revizija uoče sastavne elemente instituta te argumentiraju svoja stajališta o „vječnom“ problemu pravilno postavljenog revizijskog pitanja.

O zanimljivosti i aktualnosti teme praktikuma suca Katića najbolje govori iskazan interes studenata koji se ogledao kako u činjenici njihova prisustvovanja na praktikumu, tako i u činjenici postavljanja brojnih pitanja.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.