Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan XI. praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje mr. sc. Ljiljane Stipišić, sutkinje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske


Dana 16. prosinca 2022. uz sudjelovanje mr. sc. Ljiljanje Stipišić, sutkinje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske održan je vrlo zanimljiv, jedanaesti po redu, praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Tema praktikuma bila je svrha kažnjavanja i izbor vrste i mjere kazne počiniteljima kaznenih djela. Riječ je o iznimno aktualnoj temi koja nije samo predmet brojnih rasprava u znanstvenim i stručnim krugovima, već je često i u fokusu interesa opće javnosti.

Na primjerima zanimljivih predmeta iz sudske prakse studenti su imali priliku vidjeti koje su okolnosti važne prilikom odmjeravanja kazne počiniteljima kaznenih djela. Polazeći od odredbe čl. 47. st. 1. Kaznenog zakona  koja glasi: Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počiniteljev život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da naknadi štetu te analizom konkretnih predmeta omogućeno je studentima prepoznati i vrednovati posebnost svake od navedenih okolnosti. Sutkinja Stipišić ukazala je i na značaj koji imaju načelo ograničenja kaznenopravne prisile, načelo zakonitosti, načelo krivnje i načelo individualizacije kazne u postupku određivanja vrste i mjere kazne počinitelju kaznenog djela. Posebno je istaknula obvezu suda da u obraloženju odluke o kazni navede sve okolnosti koje je smatrao relevantnima za njezino odmjeravanje vodeći pri tome računa o svrsi kažnjavanja definiranoj u odredbi čl. 41. Kaznenog zakona koja glasi: Svrha kažnjavanja je izraziti društvenu osudu zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o pravednosti kažnjavanja te omogućiti počinitelju ponovno uključivanje u društvo.

Na primjerima iz sudske prakse studenti su imali priliku vidjeti brojnost i složenost propisa koje sud mora primijeniti prilikom izbora vrste i mjere kazne počinitelju kaznenog djela. Stručnost, izvrsno poznavanje materije te dinamičan i zanimljiv način njezina prezentiranja potaknulo je studente na aktivno i zainteresirano raspravljanje, analizu i argumentaciju razloga vezanih uz sudsku odluku o kazni. Uz to je sutkinja Stipišić odgovorila na brojna pitanja studenata koji su bili iznimno zainteresirani i aktivni tijekom njezina izlaganja. Na taj su način studenti osnažili svoje praktične vještine te produbili teorijska znanja stečena tijekom fakultetskog obrazovanja.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.