Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan završni sastanak članova projektnog tima Praxis Iuris


Dana 9. ožujka 2023. godine održan je završni sastanak članova projektnog tima Praxis Iuris. Na početku sastanka predstavljeni su rezultati održanih projektnih aktivnosti i sa zadovoljstvom utvrđeno da su uspješno održane i posljednje planirane aktivnosti.

Riječ je o Radionici stručne prakse za studente Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija koja je održana 2. ožujka 2023., zatim Terenskoj nastavi na Županijskom sudu u Rijeci u kojoj su sudjelovali studenti kolegija: Klinika za kazneno pravo, Klinika za građansko pravo te studenti kliničari uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć. Također, dana 6. ožujka 2023. održana je i Radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta” namijenjena studentima Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija, kao posljednja projektna aktivnost.

Na sastanku su kao vrlo vrijedna istaknuta postignuća ostvarena sudjelovanjem u Radionici u organizaciji instituta International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) u Amsterdamu na kojoj su u vremenu od 1. do 3. ožujka 2023. sudjelovale studentice integriranog studija prava – Karla Aničić, Paula Bratović (studentica administratorica), Valentina Šimičić i Katarina Tanković uz vodstvo doc. dr. sc. Stjepana Gadže, člana projektnog tima i akademskog mentora. Predmetna aktivnost vezana je za sudjelovanje studentskog tima PRAVRI na međunarodnom studentskom natjecanju „GTTC Universities Project Competition 2022/2023“ koje je usmjereno osnaživanju praktičnih vještina studenata u specifičnom području međunarodnog poreznog prava, posebno u pogledu tumačenja i primjene poreznih ugovora, pretraživanja relevantnih baza sudske i administrativne prakse, pravnog pisanja na engleskom jeziku, sposobnosti rada u međunarodnom kontekstu i sl.

Potrebno je naglasiti da su članovi projektnog tima izrazili veliko zadovoljstvo provedbom i zaključcima Okruglog stola – diseminacijskog događanja namijenjenog nastavnicima i suradnicima PRAVRI-ja s ciljem osiguranja dugoročne održivosti rezultata projekta, a koji je održan 15. veljače 2023. godine. Istaknuto je da predstavlja podlogu dugoročnoj razini izvrsnosti odvijanja stručne prakse, njezinoj kvaliteti i razvoju na PRAVRI-ju.

Ovom i nizom drugih aktivnosti poduzetih u provedbi Projekta, stajalište je projektnog tima, dovršena je zadaća ispunjenja pokazatelja i ostvarenja kvalitativnih i kvantitativnih mjerljivih ishoda Projekta te su ostvarena oba cilja. Na sastanku je dogovoreno da će se 30. ožujka 2023. na razini Fakulteta održati javno predstavljanje sveukupnih rezultata Projekta.