Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana terenska klinika u Pazinu


Dana 28. veljače 2023. godine u Pazinu, u Udruzi umirovljenika Pazinštine održana je šesta i ujedno posljednja planirana terenska klinika, koje su predviđene kao dio projektnih aktivnosti na projektu Praxis Iuris.  Ova terenska klinika održana je uz sudjelovanje  studenata kliničara Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć PRAVRI-ja, Leonarda Radanovića, Mihaela Cvitka i Viktora Licula, zajedno s akademskim mentorom Josipom Dešićem, mag. iur. koji je nadzirao rad studenata u terenskoj klinici.

U Udruzi umirovljenika Pazinštine dočekao nas je predsjednik Udruge, gospodin Damir Črnja, te korisnici – umirovljenici članovi Udruge koji su od studenata kliničara zatražili primarnu besplatnu pravnu pomoć u svojim predmetima.

Pitanja korisnika pretežito su se odnosila na sada vrlo aktualno pitanje ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, prema odredbama posljednjih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine, ali i na uređenje vlasničkih odnosa na nekretninama i smetanje posjeda.  

Studenti kliničari razgovarali su s korisnicima, prikupili su sve relevantne podatke i dokumentaciju korisnika potrebnu za izradu općih pravnih informacija i pravnih mišljenja koja će pripremiti pod nadzorom akademskih mentora nakon što detaljno analiziraju činjenična i pravna pitanja važna za svaki pojedini predmet.

Naglašavamo da je suradnja Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć i Udruge umirovljenika Pazinštine kroz projektnu aktivnost terenske klinike rezultat Sporazuma o suradnji između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Udruge umirovljenika Pazinštine, čime  se, s jedne strane, ispunjava jedan od predviđenih ciljeva projekta Praxis Iuris, a s druge strane omogućuje da usluga primarne besplatne pravne pomoći bude dostupna potrebitim pripadnicima ranjivih društvenih skupina na području Istarske županije.