Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan VIII. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse, uz sudjelovanje suca Damira Kosa,  predsjednika Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske


U okviru projekta Praxis Iuris, 20. travnja 2022., na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je VIII. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse.

Praktikum na temu „Nezakoniti dokazi u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske“ održao je sudac Damir Kos, predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sudac je prvo studentima ukratko prikazao i pojasnio važeći normativni okvir u pogledu (ne)zakonitosti dokaza u kaznenom postupku, a potom, kroz prikaz i analizu desetak odluka VSRH-a, iznio i obrazložio stajališta toga Suda u odabranim predmetima. S obzirom na specifičnost materije koja se odnosi na nezakonite dokaze, sudac je studentima prikazao više odluka u kojima je VSRH odlučivao o zakonitosti dokaza pribavljenih pretragom, ispitivanjem svjedoka, vještačenjem i sl. Na taj je način studentima omogućeno stjecanje i osnaživanje praktične vještine koja se sastoji u supsumiranju činjeničnog stanja određenog predmeta pod važeću pravnu normu, a koja je vještina condicio sine qua non pravne struke. Posebno nas je razveselila činjenica što je praktikum održan na Fakultetu te što su studenti praktične vještine stjecali u neposrednoj interakciji sa sucem. O zadovoljstvu studenata održanim praktikumom, kao i interesu koji je sudac pobudio za ovu nadasve zanimljivu temu, najbolje govori živa interakcija studenata sa sucem tijekom i nakon praktikuma.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.