Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta“ 

Pravni fakultet u Rijeci
25. ožujka 2022. u 13,00 sati

U okviru projekta Praxis Iuris organizira se radionica za studente “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta“  koja će se održati 25. ožujka 2022. godine. Cilj radionice je pružiti studentima Upravnog studija potporu u pretraživanju i razumijevanju administrativne i sudske prakse na koju se oslanjaju u izradi završnih radova. Naglasak je na ciljanom pristupu potrebama studenata koji izrađuju završni rad uz rješavanje najčešćih dvojbi i problema s kojima se susreću u pravnom istraživanju (istraživanje, pristup i odabir odgovarajućih izvora; razumijevanje i analiza sudskih presuda; izvođenje argumentiranih zaključaka, itd.).   

Radionica je podijeljena u dva dijela:

I. dio: U potrazi za prav(n)om informacijom

Dr. sc. Dejana Golenko (voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Rijeci)

Prvi je dio radionice usmjeren na praktičnu sintezu znanja o načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava na preddiplomskoj razini. Stečena znanja i kompetencije omogućila bi viši stupanj stručne osposobljenosti i razvijanje dodatnih profesionalnih vještina, osobito praktične naravi, koje će im pomoći u ispunjavanju mnogobrojnih zahtjeva (budućeg) radnog mjesta.

II. dio: Modul A. – Upravni spor i izrada upravnosudske odluke

Doc. dr. sc. Alen Rajko (sudac Upravnog suda u Rijeci)

Drugi dio radionice podijeljen je na dva modula. U ovom modulu jedna grupa studenata će uz pomoć suca izraditi/analizirati presudu iz područja upravnog prava. Ovim se u konkretnom predmetu osnažuje pristup sudačkom rasuđivanju u upravnom sporu. Ovakav način rada studentima daje neposredni pristup i uvid u odvijanje procesa sudačke prosudbe u razvoju pravne argumentacije i tumačenja te njihovo oblikovanje u konkretnu odluku kroz zadane tehnike i parametre izrade sudske odluke.

II. dio: Modul B. – Izrada upravnog akta

Robert Urek, dipl. iur. (Dom zdravlja Primorsko-goranske županije)

U ovom modulu jedna grupa studenata će uz pomoć službenika javnopravnog tijela na primjeru konkretnog upravnopravnog predmeta analizirati postupak donošenja upravnog akta. Ovim se oblikom učenja kroz praksu studentima daje uvid u rasuđivanje službene osobe u provedbi upravnog postupka te u oblikovanje meritorne odluke u upravnim predmetima.

Molimo studente da se za sudjelovanje na radionici prijave na mail tdopud@pravri.uniri.hr