Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska nastava na Visokom upravnom sudu


Dana 07.11.2022. studenti polaznici kliničkog kolegija „Klinika za javno pravo“ te studenti četvrte godine integriranog studija prava u sklopu aktivnosti projekta „Praxis Iuris“ posjetili su Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, pod vodstvom nastavnika pravnog fakulteta prof. dr. sc. Daria Đerđe te doc. dr. sc. Stjepana Gadže.

Prilikom posjeta Visokom upravnom sudu studenti su imali vrijednu priliku za proširivanjem svog znanja o njegovom ustroju i nadležnosti, zahvaljujući izlaganju koje je održala predsjednica suda mr. sc. Inga Vezmar Barlek. Nadalje, sutkinja Blanša Turić studentima je kroz analizu upravnih akata, podnesaka stranaka i odluka suda izložila tijek subjektivnog upravnog spora, dok je sutkinja dr. sc. Sanja Otočan studentima pojasnila temeljne značajke objektivnog upravnog spora, predstavivši pritom aktualne primjere iz sudske prakse.

Konačno, interaktivni dio terenske nastave, prilikom kojeg su studenti postavili brojna pitanja, omogućio im je stjecanje šire slike o praktičnoj primjeni upravnog prava i specifičnostima rada na Visokom upravnom sudu.

Terenska nastava projektna je aktivnost koja se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Terenska nastava uključuje posjet studenata najvišim sudovima u Republici Hrvatskoj, kako bi se upoznali s ustrojem i radom tih sudova u njihovom svakodnevnom okruženju te tako stekli praktični uvid u funkcioniranje pravosudnog sustava na najvišim instancama. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.