Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Terenska nastava – posjet Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske – 9. veljače 2023. godine


Dana 9. veljače 2023. godine studenti Pravnog fakulteta u Rijeci – polaznici kolegija Klinika za europsko pravo te ostalih kliničkih kolegija kao i studenti kliničari uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci posjetili su Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, pod vodstvom akademske mentorice prof. dr. sc. Ivane Kunda.

Studenti su pri posjetu imali jedinstvenu priliku iz prve ruke dobiti uvid u funkcioniranje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, njegove nadležnosti, organizaciju i sastav. Predstavljeni su im praktični aspekti rada Suda te prezentirani tipični predmeti, način raspodjele predmeta, itd. Studentima je približena svakodnevna organizacija rada, odlučivanja i opterećenja te tako prenesena praktična znanja koja je moguće steći jedino u ovakvoj vrsti interakcije. Primili su ih predsjednik Suda i sudac Ivica Omazić i zamjenica predsjednika i sutkinja Kristina Saganić, te suci Mario Vukelić, Srđan Šimac i Nikolina Mišković. Posjetili su pisarnicu u kojoj su upoznati sa svim koracima koje sudski spis prođe prije negoli je dostavljen na rad sudačkom vijeću. Nakon toga su u prostorijama sudaca razgledali konkretne spise predmeta te im je ukazano na postupanje s predmetima sve do otpreme odluke. Studenti su dobili i uvid u primjenu europskog prava u predmetima pred Visokim trgovačkim sudom RH.

Iskustvo terenske nastave predstavlja dragocjenu nadogradnju stečenih teorijskih znanja studenata te pridonosi povećanju kvalitete i unapređenju postojećih modela stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Terenska nastava projektna je aktivnost koja se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Terenska nastava uključuje posjet studenata najvišim sudovima u Republici Hrvatskoj, kako bi se upoznali s ustrojem i radom tih sudova u njihovom svakodnevnom okruženju te tako stekli praktični uvid u funkcioniranje pravosudnog sustava na najvišim instancama. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.